Privatlivspolitik


Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Fresenius Medical Care Danmark A/S (samlet betegnet ”Fresenius”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Fresenius’ virksomhed.

1.  Om Fresenius

Fresenius er datterselskab af Fresenius Medical Care AG & CO. KGaA, som er verdens største udbyder af produkter og serviceydelser til behandling af patienter med kronisk og akut nyresvigt samt immunterapi.

Hos Fresenius lever og ånder vi for vores kunder. Vi vil være den bedste og mest kompetente samarbejdspartner i branchen – et mål vi når gennem høj faglighed, engagement og tilgængelighed.

I forbindelse med driften af vores virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Fresenius er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Fresenius’ behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Fresenius Medical Care Danmark A/S

Oldenburg Allé 1

2630 Taastrup

Telefon: 43 22 61 00

E-mail: fmcdk@fmc-ag.com

 

2.  Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Fresenius, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

3.  Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

4.  Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Fresenius’ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Fresenius’ rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Fresenius vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Vi indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Fresenius.

Fresenius vil i typisk indsamle følgende oplysninger:

 

Oplysninger vedrørende vores kunder

Oplysninger, som du giver os, i forbindelse med etableringen af et kundeforhold med os, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse, bankoplysninger), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, for at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af gældende love og regler gennem vores ”Action Line” (whistleblower-ordning) eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold.

 

Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale med os, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, bankoplysninger og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, for at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af gældende love og regler gennem vores ”Action Line” (whistleblower-ordning), eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde. Fresenius kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale.

 

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.

 

5.  Brug af dine personoplysninger

Fresenius behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Fresenius behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold eller i henhold til gældende ret.

Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Fresenius som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register, ERP-system, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Vi kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om kontaktpersoner hos vores kunder.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold – Fresenius behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som vi arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register og ERP-system med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere, samt kvalitets- og compliancevurdering af vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

”Action Line” (whistleblowerordning) – tilvejebringelsen af vores ”Action Line” (whistleblowerordning), der giver vores medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen mulighed for at indberette forhold, som er i strid med eller som potentielt er i strid med gældende love og regler.  

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser som påhviler os i henhold til gældende love og regler.

Fresenius anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Vi bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresseoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

6.  Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Fresenius behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Fresenius (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Fresenius’ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Fresenius er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

 

7.  Deling af personoplysninger

Fresenius kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, herunder til Fresenius’ koncernforbundne selskaber, fx til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv.

Vi tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed eller for at opfylde dine behov.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

8.  Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Fresenius er compliant med standarden ISO 27001 for informationssikkerhed. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

9.  Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder, efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Fresenius er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på fmcdk@fmc-ag.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Klage over Fresenius behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

10.  Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.


Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany